Zapisy do PTTK, składki członkowskie

Składki członkowskie za 2022 rok.
 
Uchwała nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r.
 
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:
 
§ 1

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

 1. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.
 2. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2022 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

 
§ 2

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:
 1. 40,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
 2. 25,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
 3. 20,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność jednostek regionalnych PTTK w 2022 roku w wysokości 2.000 zł na każdą jednostkę regionalną plus 0,50 zł od każdego członka zwyczajnego PTTK, który opłacił składkę członkowską PTTK lub został zwolniony z jej opłaty w 2021 roku, na podstawie:
 1. Uchwały nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021,
 2. nadesłanych sprawozdań oddziałów PTTK z danego województwa na druku TK-O ze stanem na 31 grudnia 2021 r. i po weryfikacji stanu przez Biuro ZG PTTK.

 
§ 3

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
 1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 są:
 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

 
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 3. dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 4. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
 5. dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 
§ 5
Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

 1. naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
 2. naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
 3. naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
 4. naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt. 1)-4),
 5. naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2022 – 31.03.2023 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt. 5).

 
§ 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

 1. 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 2. 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
 3. 8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2022 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
 
 
§ 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,
2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,
3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.
 
§ 8
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2022, według następujących zasad:
1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).
3) Znaczki członkowskie za 2021 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2022 r.
 
§ 9
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.
 
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
 
§ 11
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Główny PTTK
 

 
 
 
 
Przedstawiamy informacje dotyczące wysokości wpisowego i składek członkowskich w PTTK w 2020 roku – za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (na podstawie uchwały nr 139/XIX/2019Zarządu Głównego PTTK w Warszawie z dnia 19 października 2019 r.)
Składki członkowskie

 • dla osób opłacających składkę normalną – 65 zł
 • dla osób opłacających składkę ulgową – 40 zł
  Dotyczy:
  rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 • dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową – 30 zł
  Dotyczy:
  opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.
 • dla członków wspierających PTTK – kwota nie mniejsza niż 300 zł
   

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 • Członkowie Honorowi PTTK,
 • Dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • Dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
   

Wpisowe (jednorazowo, dotyczy wyłącznie osób które zapisują się do PTTK)

 • dla osób opłacających składkę normalną – 20 zł
 • dla osób opłacających składkę ulgową – 10 zł
 • dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie – 8 zł
   

Opłata za legitymację PTTK (jednorazowo, dotyczy wyłącznie osób które zapisują się do PTTK)
W roku 2020 będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK – 8 zł. Wydanie duplikatu (np. w sytuacji zagubienia dokumentu) – 6 zł.
 
Składki klubowe
Informacje w tym zakresie można uzyskać we właściwym klubie.
 
Procedura zapisania się do PTTK w Oddziale PTTK Łódź-Polesie (PTTK OŁP)

 1. W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”.
 2. Wypełnienie i przekazanie do sekretariatu PTTK OŁP Deklaracji członkowskiej, zgody na przetwarzanie danych osobowych i jednego zdjęcia kandydata.
 3. Wpłata w sekretariacie PTTK OŁP wpisowego i składki członkowskiej do PTTK OŁP
 4. Przyjęcie kandydata do PTTK.
 5. Przygotowanie w sekretariacie PTTK OŁP legitymacji członkowskiej z odpowiednim znaczkiem potwierdzającym wpłatę i przekazanie legitymacji oraz potwierdzenie odbioru.

W przypadków Klubów, kół prowadzonych działalność poza siedzibą PTTK OŁP dopuszczalne jest, aby przedstawiciel zarządu takiego klubu lub koła pośredniczył w płaceniu wpisowego lub składek między członkami klubu / koła a sekretariatem PTTK OŁP z zastrzeżeniem zachowania wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych (polityką ochrony danych osobowych).

Zarząd Oddziału PTTK OŁP w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie możliwość zbierania dokumentów i wpłat podczas zebrań lub spotkań klubu lub koła z zastrzeżeniem zachowania wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych(polityką ochrony danych osobowych).