KLUB POSZUKIWAWCZO-EKSPLORACYJNY „EKSPLORER”
Klub Poszukiwawczo-Eksploracyjny „EKSPLORER” jest kontynuatorem tradycji pierwszego
oficjalnie działającego w Polsce klubu eksploracyjnego „LABIRYNT”, który powstał w 1990
roku. Po zakończeniu jego działalności w 2005 roku w jego miejsce powstał „EKSPLORER”.
Działalność klubu obejmuje udział w pracach poszukiwawczych (eksploracyjnych),
wykopaliskach we współpracy z archeologami. „EKSPLORER” organizuje również ciekawe
prelekcje i spotkania z różnymi osobami działającymi w tematyce związanej z działalnością,
szkolenia (np. dotyczące aspektów prawnych), współorganizuje pikniki poszukiwawcze i
militarne. Należy podkreślić, że wszystkie działania klubu są prowadzone zgodnie z ustawa o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także standardami etyki poszukiwawczej
(Kodeks poszukiwacza). Szeroko rozwijana jest współpraca z podobnymi organizacjami, nie
tylko z województwa łódzkiego – odbywają się różne wspólne akcje – oraz środowiskiem
archeologów. Członkowie klubu prowadzą wzajemną edukację i wymieniają się
doświadczeniami (np. w zakresie sprzętu służącego do poszukiwań, ochrony zabytków).
Działalność ma też wymiar integracyjny. Do klubu zapraszamy osoby zainteresowane
eksploracją i historią.
Zebrania odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w łódzkiej Księgarni „Odkrywcy”
przy ul. Narutowicza 46, z którą klub ściśle współpracuje.
Prezes – Łukasz Purgał